Algemene voorwaarden

Muziekcentrum Nicodemus, gevestigd Stassartstraat 56, 2800 Mechelen worden ook ter beschikking gesteld via haar website op een zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen en daarmee toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. De algemene voorwaarden van muziekcentrum Nicodemus worden tevens aan een ieder op verzoek (elektronisch) toegezonden.

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
Iedere (rechts-)persoon die met muziekcentrum Nicodemus een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
Muziekcentrum Nicodemus:
gevestigd in Mechelen en geregistreerd bij de KvK onder nummer 0563965918
Goederen:
alle door Muziekcentrum Nicodemus op haar website genoemde en in haar winkel(s) verkrijgbare en bestelbare verkoopartikelen, reparaties en diensten.
Overeenkomst:
De overeenkomsten die deze algemene voorwaarden tot inhoud hebben en die tot stand komen doordat Muziekcentrum Nicodemus uw bestelling en/of uw middel van betaling accepteert.
Voorwaarden:
De onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
2-1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Muziekcentrum Nicodemus, onderdeel van Muziekcentrum Nicodemus gevestigd te Mechelen, hierna te noemen Muziekcentrum Nicodemus.
2-2: Afwijkingen van de voorwaarden van Muziekcentrum Nicodemus zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2-3: Correspondentie omtrent deze voorwaarden kan worden gericht aan Muziekcentrum Nicodemus, Watervoort 23, 2200 Herentals.

Artikel 3. Aanbiedingen
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3-2 Mondelinge aanbiedingen door Muziekcentrum Nicodemus of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Muziekcentrum Nicodemus zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Muziekcentrum Nicodemus niet.

Artikel 4. Afspraken Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Muziekcentrum Nicodemus binden de laatste niet, voor zover ze door Muziekcentrum Nicodemus niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen schriftelijke volmacht hebben.

Artikel 5. Overeenkomst 5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Muziekcentrum Nicodemus door zijn bevestiging. 5-2 Elke met Muziekcentrum Nicodemus aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat er voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Muziekcentrum Nicodemus. Opdrachtgever zal toestaan dat Muziekcentrum Nicodemus zodanig nodige informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Muziekcentrum Nicodemus zich zal wenden tot extern incassobureau. 5-3 Gegevens betreffende het aangeboden product zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Muziekcentrum Nicodemus bij de aanbieding versterkt, zijn voor Muziekcentrum Nicodemus niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6. Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden 6-1 Muziekcentrum Nicodemus aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 6-2 Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Muziekcentrum Nicodemus vervallen indien deze tegenstrijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Muziekcentrum Nicodemus aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen hier automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten 7-1 Op alle door Muziekcentrum Nicodemus verstrekte afbeeldingen, tekeningen en modellen of algemene voorwaarden,  enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Muziekcentrum Nicodemus zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 7-2 De in het eerste lid bedoelde afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Muziekcentrum Nicodemus zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek geretourneerd en verwijderd te worden.

Artikel 8. Leveringstermijnen 8-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen definitieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen (externe) verhinderingen voor Muziekcentrum Nicodemus zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. 8-2 Muziekcentrum Nicodemus heeft het recht om de goederen vóór het overeengekomen tijdstip te leveren 8-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 8-4 Indien de zaken binnen vier maanden na de aanbieding ter levering niet door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, is de Muziekcentrum Nicodemus gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen of terug te nemen. 8-5Muziekcentrum Nicodemus is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen door een overschrijding van de leveringstermijn.

Artikel 9. Gedeeltelijke levering 9-1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 10. Prijzen 10-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 10-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbetaling te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Aanbetaling Muziekcentrum Nicodemus staat vrij om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 15% te vragen van het aankoopbedrag. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Muziekcentrum Nicodemus de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van deze aanbetaling.

Artikel 12. Annuleren 12-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Muziekcentrum Nicodemus reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Muziekcentrum Nicodemus gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresenteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht Muziekcentrum Nicodemus te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 12-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Muziekcentrum Nicodemus zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Verzending De verzending geschiedt op de wijze als door Muziekcentrum Nicodemus aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid 14-1 Muziekcentrum Nicodemus is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn onderschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolg van een mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 14-2 Muziekcentrum Nicodemus zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 14-3 Opdrachtgever vrijwaart Muziekcentrum Nicodemus voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens opdrachtgever op grond van aansprakelijkheid om welke reden dan ook. 14-3 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Muziekcentrum Nicodemus.

Artikel 15. Garantiebepalingen Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Muziekcentrum Nicodemus hanteert diverse garantiebepalingen voor diverse productgroepen. Deze zijn per productgroep:

 

 

Artikel 16. Materialen 16-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. 16-2 Goederen dieMuziekcentrum Nicodemus tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen. 16-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Muziekcentrum Nicodemus geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 17. Retentierecht Wanneer Muziekcentrum Nicodemus goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot betaling van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.Muziekcentrum Nicodemus heeft dit retentierecht ook als er van eerdere overeenkomsten met de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd zijn.

Artikel 18. Reclame / Garantie 18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Muziekcentrum Nicodemus terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 18-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Muziekcentrum Nicodemus wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het verkochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op garantie. 18-2Muziekcentrum Nicodemus dient in staat te worden gesteld ingediende garanties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 19. Meerwerk 19-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 19-2 Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 19-3 Indien Muziekcentrum Nicodemus extra kosten moet maken buiten de schuld van Muziekcentrum Nicodemus om kunnen deze kosten aan de opdrachtgevers in rekening worden gebracht.

Artikel 20. Uitbesteding Opdrachtgever machtigtMuziekcentrum Nicodemus om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Muziekcentrum Nicodemus gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 21. Leenapparatuur 21-1 De ter leen verstrekte goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door opdrachtgever in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd. De opdrachtgever is gehouden de goederen bij ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en bij geconstateerde gebreken onmiddellijk, binnen 24 uur, schriftelijke melding hiervan te maken. 21-2 De ter leen gestelde goederen dienen door de opdrachtgever bij Muziekcentrum Nicodemus opgehaald te worden en hij zal de goederen ook bij Muziekcentrum Nicodemus terugbrengen, tenzij anders overeengekomen. Indien bij de ter leen gestelde goederen eveneens reserve onderdelen verstrekt worden, dienen deze of de vervangen onderdelen aan Muziekcentrum Nicodemus geretourneerd te worden. 21-3 De opdrachtgever is verplicht het geleende overeenkomstig de bepalingen van de leenovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: a. De geleende goederen te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en voorschriften; b. Geen veranderingen aan de geleende goederen aan te brengen; c. Muziekcentrum Nicodemus  te allen tijde toegang tot de geleende goederen te verschaffen; d. Aanspraken van derden op de geleende goederen af te wijzen enMuziekcentrum Nicodemus ter zake te vrijwaren. 21-4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Muziekcentrum Nicodemus het geleende aan derden in bruikleen af te staan. 21-5 Na de uitleentermijn moet de opdrachtgever de ter leen gestelde goederen in goede staat retourneren. Eventuele beschadigingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan de geleende goederen mogen uitgevoerd worden door Muziekcentrum Nicodemus of Stay tuned. 21-6Muziekcentrum Nicodemus is noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleende goederen.

Artikel 22. Verhuur 22-1 Borg en huurprijs zijn afhankelijk van de verkoopprijs van het artikel en word nader bepaald. 22-2 Borg kan worden verrekend bij aanschaf van een nieuw product (binnen 6 maanden) 22-3 Borg word door Muziekcentrum Nicodemus binnen 30 dagen terugbetaald. 22-4 Verhuurd artikel dient correct te worden verzekerd voor het gebruik van de goederen 22-5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het te verhuren product, eventuele schade dient binnen 24 uur te worden gemeld bijMuziekcentrum Nicodemus.

Artikel 23. Consignatie 23-1 In geval van consignatie verkoop word uw instrument bij Muziekcentrum Nicodemus in de showroom geplaatst en klaar gemaakt voor de verkoop. 23-2 De consignatie overeenkomt duurt 12 maanden. 23-3 Vaste kosten verkoop-klaar maken (controle, fotografie en marketing) voor consignatie zijn 99 euro. Deze kosten zijn vast ongeacht of het artikel verkocht word. 23-4 De inruilprijs voor de opdrachtgever wordt gebaseerd op de door Muziekcentrum Nicodemus verwachtte verkoopprijs met aftrek van eventuele kosten om het product verkoop klaar te maken. 23-5 Commissie voor consignatie is 25% van de verkoopprijs. 23-6 Uitbetalingen van consignaties vinden plaats na afloop van de periode van recht op teruggave (30 dagen). 23-7 Eventuele verkoopkosten via Paypal en eBay zijn exclusief. Mocht het instrument via een van deze kanalen verkocht worden, worden deze kosten afgetrokken van het verkoopbedrag. 23-8 Zowel de opdrachtgever als Muziekcentrum Nicodemus mogen de consignatie overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 24. Wijzigen van de opdracht 24-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 24-2 Als er na het verstrekken van de opdracht nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd, moet de opdrachtgever deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Muziekcentrum Nicodemus ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 24-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd, buiten de verantwoordelijkheid van Muziekcentrum Nicodemus overschreden worden.

Artikel 25. Overmacht 25-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij het transport naar tenuitvoerlegging of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van tenuitvoerlegging, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van tenuitvoerlegging, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor tenuitvoerlegging overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genoemd kan doen gelden. 25-2 tenuitvoerlegging is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 26. Eigendomsvoorbehoud 26-1 ZolangMuziekcentrum Nicodemus geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Muziekcentrum Nicodemus. 26-2 Muziekcentrum Nicodemus heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 26-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 27. Oplevering 27-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Muziekcentrum Nicodemus dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen. 27-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Muziekcentrum Nicodemus niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “ Overmacht” geregeld.

Artikel 28. Wanprestatie en ontbinding 28-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 28-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Muziekcentrum Nicodemusingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten of nietig te verklaren. 28-3 De in Lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeftMuziekcentrum Nicodemus eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt genomen, of indien hij het voornemen heeft België metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle openstaande kosten, dieMuziekcentrum Nicodemus op de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar zijn.

Artikel 29. Betaling 29-1 Betalingen, ook die in termijnen en van deelleveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 29-2Muziekcentrum Nicodemus is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, volgen een tweetal herinneringen. 29-3 Bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Hieronder vallen alle kosten wegens inning van vorderingen van Muziekcentrum Nicodemus, zoals kosten van aanmaning, kosten van incassobureaus, deurwaarders en kosten voor juridische bijstand, kosten van faillissementsaanvragen en gerechtskosten. Indien deze totale gerechtelijke kosten hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling, is opdrachtgever ook met meerdere verschuldigd aan Muziekcentrum Nicodemus.

Artikel 30. Toepasselijkheid Op alle doorMuziekcentrum Nicodemus gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in België te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 31. Geschillen 31-1. Op overeenkomsten tussen Muziekcentrum Nicodemus en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 31-2. Geschillen tussen Muziekcentrum Nicodemus en de opdrachtgever over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de door Muziekcentrum Nicodemus te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie,

City Atrium C, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België ( www.consumentenombudsdienst.be )

31-3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd en deze zes weken heeft gekregen te reageren op de klacht. 31-4. Uiterlijk 6 maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 31-5. Wanneer de opdrachtgever een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Muziekcentrum Nicodemus aan deze keuze gebonden. Wanneer Muziekcentrum Nicodemus dat wil doen, zal de opdrachtgever binnen zes weken na een daartoe door Muziekcentrum Nicodemus schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Muziekcentrum Nicodemus de keuze van de opdrachtgever niet binnen de termijn van zes weken, dan isMuziekcentrum Nicodemus gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 31-6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 31-7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Muziekcentrum Nicodemus uitstel van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Datum: 07-07-2022

Muziekcentrum Nicodemus – Watervoort 23 – 2200 Herentals

Telefoon: +32 468 24 19 86
E-mail: muziekcentrum@nicodemus.be
Web: www.nicodemus.be

 

This function has been disabled for Muziekcentrum .

You cannot copy content of this page